TEL:090-989-1045 LINE facebook INSTAGRAM YOUTUBE

ผมเรียนภาษาไทยเพระ

มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ

ผมรักประเทศไทยม่กๆครับ

แตผมรักประเทศญีปุนทีดีทีสุดในลอก

ผมเป็นคนญีปุนละซามูไรครับ